ISDOC – elektronická fakturace

ISDOC (Information Systém Dokument) je formát elektronické fakturace v ČR, který definovala „Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat“ sdružení SPIS. Dne 16. října 2008 byla podepsána Deklarace o společném postupu v oblasti řešení elektronické fakturace v ČR.

K čemu je to dobré?

Usnadnění práce díky evidenci a zpracování došlých faktur i výdajových poukazů. Modul zajišťující nejen evidenci, ale i zpracování všech typů došlých faktur, a to od prvotní evidence, přes zaúčtování předpisu, návrh krytí, připravení úhrad, schválení úhrad až po zaúčtování uskutečněných úhrad. Dalšího usnadnění práce je docíleno díky zápisu faktur dle šablon, importu faktury v ISDOC nebo číselníků vlastních bankovních účtů, externích subjektů, správce rozpočtových prostředků a středisek a dalších funkcionalit. Modul je integrován se spisovou službou ESS.

Klíčové vlastnosti

  • Ucelená a přehledná evidence došlých faktur a příloh
  • Tisk přehledových a kontrolních sestav s možností exportu
  • Možnost vazby na objednávky či smlouvy
  • Volitelné nastavení nebo propojení s jinými moduly
  • Podpora Pomocného analytického přehledu

V nové verzi modulu KDF SQL lze formát ISDOC naimportovat přímo do programu. Naleznete to v kolonce Faktury – import e-faktury ISDOC. Uživatel vybere z adresáře uložiště elektronických faktur soubor s příponou ISDOC či ISDOCX. Přenáší se datum vystavení, DUZP, datum splatnosti, fakturovaná částka, rekapitulace, informace o dodavateli. V opačném případě lze využít modul KOF SQL, kde lze fakturu ve formátu ISDOC vytvořit. V menu lze vybrat dvě funkce týkající se ISDOC. První je „Uložení v ISDOC formátu“ nebo „Odeslání vybrané faktury e-mailem v ISDOC formátu“.