EPK – Elektronická podpisová kniha

Většina zákazníků zná a používá program Kniha došlých (odeslaných) faktur, kdy pomocí těchto
modulů vede evidenci závazků, pohledávek a provádí jejich úhrady. Tento proces je vhodné doplnit o
nadstavbový modul EPK – Elektronická podpisová kniha.

Modul elektronická podpisová kniha EPK úzce spolupracuje s moduly KDF, KOF, OBJ či SML. Dle
zadaného scénáře navržené elektronické finanční kontroly modul EPK připojuje elektronické podpisy
průvodkám jednotlivým dokumentům. Všechny kroky procesu schvalování jsou zaznamenány v
historii.

Odpovědný pracovník si může prostřednictvím modulu EPK digitální dokumenty prohlédnout a poté
je buď jednotlivě nebo hromadně schválit a podepsat, případně zamítnout. Pokud dokument
neschválí, lze připojit komentář, proč byl dokument zamítnut. Dokumenty zamítnuté se vrací zpět
předkladateli do původního modulu k přepracování. Dokument schválený je postoupen dalšímu
podepisujícímu v modulu EPK, který je na řadě, dokud dokument neprojde celým schvalovacím
kolečkem v modulu EPK.

Celý proces probíhá výhradně elektronicky a není tedy nutná žádná papírová administrativa pro oběh
dokumentů v rámci organizace. Všechny podklady (náhled do knihy faktur) tak i vytvořené doklady
(průvodky s podpisy) jsou dostupné v elektronické podobě.

Radim Slovák