GINIS je připravený na velkou novelu zákoníku práce

Dne 19. 9. 2023 vychází ve Sbírce zákonů v částce 132 zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Účinnost zákona 281/2023 Sb. nastává od 1. října 2023, některé části od 1. ledna 2024.

Zákonem č. 281/2023 Sb. se především transponují do českého právního řádu požadavky evropských směrnic přijatých Evropským parlamentem a Radou (EU) již v roce 2019, a to:

  • Směrnice 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU (TPWC) a
  • Směrnice 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (WLB)

Mimo to se novelou ZP zpřesňuje harmonizace českého pracovního kodexu se směrnicí 2003/88/ES a to zejména právo na dovolenou zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a rovněž se aplikuje do ZP i judikatura Evropského soudního dvora ohledně nepřetržitých odpočinků zaměstnanců a jejich vzájemného vztahu. Novela obsahuje i zjednodušení právní úpravy doručování písemností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a posiluje využití elektronické formy komunikace u pracovněprávního vztahu. V neposlední řadě se novela ZP dotýká práce na dálku a obnovuje institut další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví.

Na základě transpozice směrnic TPWC a WLB jsou obdobné změny jako v zákoníku práce promítnuty v zákonech o státní službě, zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákoně o vojácích z povolání a v zákoně o službě vojáků v záloze, jejichž novelizace je provedena rovněž zákonem č. 281/2023 Sb.

Veškeré výše uvedené legislativní změny, dotýkající se zpracování mezd a personalistiky v modulech GINIS Standard i GINIS Express, budou v dostatečném termínu zapracovány, aby uživatelé měli vše potřebné k dispozici již od nabytí účinnosti zákona č. 281/2023 Sb. 

Dopady této velké novely budou podrobně probírány na online školeních. Přihlášku ke školení naleznete na tomto odkazu: https://bitly.ws/V88o.

Jakub Malačka