PO NASAZENÍ LEGISLATIVNÍCH ZMĚN JE NUTNÉ VŠECHNY OSOBY V MĚSÍCI 1/2022 PŘEPOČÍTAT!

 1. NAŘÍZENÍ VLÁDY 405/2021, KTERÝM SE MĚNÍ NV 567/2006 Sb. O MINIMÁLNÍ MZDĚ, O NEJNIŽŠÍCH ÚROVNÍCH ZARUČENÉ MZDY, O VYMEZENÍ ZTÍŽENÉHO PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ...

MINIMÁLNÍ MZDA

Výše měsíční minimální mzdy se zvyšuje na  16200 Kč (dosud 15200 Kč). Z toho vyplývá, že mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než tato částka.

U zaměstnanců s hodinovou mzdou se minimální mzda zvyšuje na 96,40 Kč (dosud 90,50 Kč).

 • Dopad zvýšení minimální mzdy do zákona 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Minimální mzda se dále používá u zdravotního pojištění v případech, kdy vyměřovací základ zaměstnance je nižší než minimální vyměřovací základ (§ 3 odst. 10 zákona 592/1992 Sb. o VZP). V tomto případě je zaměstnanec povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5% z rozdílu těchto základů.
Např. pokud bude mít zaměstnanec v měsíci lednu 2022 pět dnů neplaceného volna a jeho vyměřovací základ pro veřejné zdravotní pojištění bude v tomto měsíci jen 11200 Kč, musí si zaměstnanec doplatit prostřednictvím svého zaměstnavatele 13,5% z částky 16200-11200, tj. 675 Kč.

Nové hranice minimální mzdy platné od 1.1.2022 budou automaticky založeny v administraci PAM – Údaje o organizacích.

 • Dopad zvýšení minimální mzdy do zákona o daních z příjmů

Od roku 2007 se u zaměstnanců posuzuje nárok na měsíční daňový bonus tak, že jeho příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že zvýšení minimální mzdy na 16200 Kč bude mít za následek, že nárok na měsíční daňový bonus bude mít zaměstnanec, který dosáhne v roce 2022 měsíčního příjmu alespoň  8100 Kč nebo vyššího. Nárok na daňový bonus v rámci ročního zúčtování záloh nebo daňového přiznání vznikne zaměstnanci, který v roce 2022 dosáhne příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj.  97200 Kč (6x16200).

V zákonu o daních z příjmů se minimální mzda používá i pro výpočet slevy na dani za umístění dítěte podle § 35ba odst. 1 písm. g). Podle § 35bb odst. 4 lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, tj. za rok 2022 bude možno odečíst částku  16200 Kč za každé vyživované dítě (za rok 2021 je to 15200 Kč).

NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ ZARUČENÉ MZDY

Výše uvedeným NV 405/2021 se rovněž zvyšuje nejnižší úroveň zaručené mzdy. Hodinové sazby zaručené mzdy platí při 40 hodinové týdenní pracovní době a měsíční sazby při jakékoliv týdenní pracovní době v organizaci.

SKUPINA PRACÍ

Nejnižší úroveň zaručené mzdy za hodinu

Nejnižší úroveň zaručené mzdy za měsíc

1

96,40

16 200

2

106,50

17 900

3

117,50

19 700

4

129,80

21 800

5

143,30

24 100

6

158,20

26 600

7

174,70

29 400

8

192,80

32 400

Pro zaručenou mzdu se bude sledovat zařazení v platové třídě a dle této bude pro sledované PPV stanovena měsíční výše zaručené mzdy dle uvedené skupiny prací.  (Pro automatické sledování je nutné mít nastaven parametr PAM - ŘP RV Používání doplatku do minimální a zaručené mzdy na hodnotu 2 – plně automatické řešení doplatku.)

 1. a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,
  b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě
  c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě
  d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě
  e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě
  f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě
  g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě
  h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

Při neodpracování příslušné pracovní doby nebo při zkrácené pracovní době se u zaměstnanců s měsíční mzdou sazba nejnižší úrovně zaručené mzdy snižuje úměrně odpracované době (§ 80 ZP).

 1. NAŘÍZENÍM VLÁDY Č. 356/2021 SB., O VÝŠI VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU ZA ROK 2020, PŘEPOČÍTACÍHO KOEFICIENTU PRO ÚPRAVU VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU ZA ROK 2020, REDUKČNÍCH HRANIC PRO STANOVENÍ VÝPOČTOVÉHO ZÁKLADU PRO ROK 2022 A ZÁKLADNÍ VÝMĚRY DŮCHODU STANOVENÉ PRO ROK 2022 A O ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ V ROCE 2022 DOCHÁZÍ K DOPADŮM DO NÍŽE UVEDENÝCH ZÁKONŮ

VVZ a koeficient pro jeho přepočet se použije pro výpočet maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na SZ a pro výpočet zálohové daně. Dále se použije tento údaj i pro výpočet redukční hranice pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění, redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti apod.

 • MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO ODVOD POJISTNÉHO NA SZ

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na SZ činí i v roce 2022 48násobek průměrné mzdy.

VÝPOČET PRŮMĚRNÉ MZDY:

VÝPOČET PRŮMĚRNÉ MZDY:
VVZ za rok 2020 = 36119 Kč, koeficient pro jeho přepočet = 1,0773.
36119x1,0773=38910,999 Kč
Průměrná mzda pro výpočet maximálního vyměřovacího základu činí v roce 2022 po zaokrouhlení směrem nahoru 38911 Kč.

VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍJMŮ, Z KTERÝCH SE BUDE POJISTNÉ ODVÁDĚT 48násobek průměrné mzdy je 1867728 Kč (38911x48)

 • HRANICE PŘÍJMU PRO ODVOD DANĚ Z PŘÍJMU A PRO ODVOD DANĚ U ZÁLOH

Po zrušení superhrubé mzdy se odvádí daň z příjmu ze závislé činnosti do 48násobku průměrné mzdy ve výši 15% a nad tuto hranici ve výši 23%. V roce 2022 bude sazba 15% použita u příjmů do částky 1867728 Kč a nad tuto hranici se použije sazba daně 23%.

Sazba daně 15% u záloh se použije u příjmu do 155644 Kč a nad tuto hranici se uplatní sazba daně 23%.

Solidární zvýšení daně bylo od roku 2021 zrušeno.

 • REDUKČNÍ HRANICE PRO VÝPOČET NEMOCENSKÉHO V ROCE 2022

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek se rovněž vypočtou z všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 a koeficientu pro jeho přepočet, které se stanoví pro účely důchodového pojištění.

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2019 (VVZ)

 

36119

Koeficient pro přepočet VVZ za rok 2020

 

1,0773

Přepočtený VVZ

36119 x 1,0773

38910,999

První redukční hranice (dále jen RH)

Jedna třicetina z přepočteného VVZ

1297,0333

První redukční hranice po zaokrouhlení

 

1298 Kč

Druhá redukční hranice

1,5násobek první RH
(1297,0333x1,5=1945,55)

1946 Kč

Třetí redukční hranice

3násobek první RH
(1297,0333x3=3891,099)

3892 Kč

Výše těchto redukčních hranic byla vyhlášena Sdělením MPSV 380/2021 Sb. Z těchto redukčních hranic se budou v roce 2022 vypočítávat dávky nemocenského pojištění (nemocenské, dlouhodobé ošetřovné, otcovská, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). U nemocenského a dlouhodobého ošetřovného se do první redukční hranice započte vyměřovací základ zaměstnance 90%, u peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku se do první redukční hranice započítává denní vyměřovací základ i nadále ve výši 100%. U všech dávek nemocenského pojištění se mezi první a druhou redukční hranicí započte denní vyměřovací základ 60% a mezi druhou a třetí redukční hranicí se  započte 30%.

Všechny dávky nemocenského pojištění se budou i nadále poskytovat za kalendářní dny.

 • REDUKČNÍ HRANICE PRO VÝPOČET NÁHRADY MZDY ZA DOBU PRVNÍCH 14. KALENDÁŘNÍCH DNŮ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

I v roce 2022 bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy po dobu prvních 14. kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Pro výpočet náhrady mzdy se redukční hranice pro nemocenské (viz předchozí bod) vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí se na haléře směrem nahoru. Tím se získá přepočet náhrady mzdy z kalendářních dnů na pracovní dny a jednu odpracovanou hodinu (je to z toho důvodu, že zákoník práce zná již pouze hodinový průměrný výdělek).
Tzn., že

 • první redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy činí 227,15 (1298x0,175)
 • druhá redukční hranice činí 340,55 Kč (1946x0,175)
 • třetí redukční hranice činí 681,10 Kč (3892x0,175).

Pro účely výpočtu náhrady mzdy se průměrný výdělek zaměstnance (jedná se o průměrný výdělek používaný pro pracovněprávní účely, tj. pro dovolenou nebo náhradu mzdy) upraví tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

 1. ZMĚNY V ZÁKONU O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

Daňový balíček č. 609/2020 Sb.

Zvýšení slevy na poplatníka

Základní sleva na poplatníka je pro rok 2022 zvýšena na 30 840 Kč. Nová výše slevy platí již pro výpočet mezd za měsíc leden 2022.  

V modulu PAM bude automaticky k datu 31.12.2021 ukončena sleva na poplatníka ve výši 2.320,- Kč a to u osob, u kterých bude v měsíci lednu 2022 tato sleva platná. Zároveň bude u těchto osob automaticky zavedena sleva na poplatníka ve výši 2 570 Kč s účinností od 1.1.2022.

Zrušení limitu pro roční daňový bonus

Roční daňový bonus má od 1.1.2021 zrušen svůj strop.

Změny provedené zákonem 285/2021 Sb.

Zvýšení daňového zvýhodnění

V § 35c odst. 1 se částka 19404 Kč nahrazuje částkou 22320 Kč a částka 24204 Kč částkou 27840 Kč.

V § 35d odst. 4 se slova „maximálně však do výše 5025 Kč“ zrušují.

Z těchto změn vyplývá, že daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvýší na částku 22320 Kč, tzn., že měsíční výše daňového zvýhodnění na druhé dítě bude činit 1860 Kč a daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě se zvýší na částku 27840 Kč, tzn., že měsíční výše daňového zvýhodnění na třetí a každé další dítě bude činit 2320 Kč. Jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek.

Odpočet - číslo

Roční výše do 31.12.2021

Měsíční výše do 31.12.2021

Roční výše od 1.1.2022

Měsíční výše od 1.1.2022

101

19404

1617

22320

1860

102

24204

2017

27840

2320

401

38808

3234

44640

3720

402

48408

4034

55680

4640

V modulu PAM budou automaticky k datu 31.12.2021 ukončeny odpočty pro daňové zvýhodnění na druhé dítě a rovněž i daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě a to u odpočtů, u kterých budou v měsíci lednu 2022 tyto odpočty  platné. Zároveň budou u těchto osob automaticky zavedeny odpočty – daňové zvýhodnění na druhé dítě a daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě s platností od 1.1.2022.

Pro RZD za rok 2021 budou použity pro daňové zvýhodnění na druhé dítě, třetí a další dítě sazby platné od 1.1.2022.Uživatel modulu PAM bude v případě korekce odpočtů zadávat i pro RZD za rok 2021 platné daňové zvýhodnění na druhé dítě, třetí a další dítě odpočty platné pro rok 2021, tedy v nižší výši, při výpočtu RZD se však zohlední daňové zvýhodnění na druhé dítě, třetí a další dítě ve výši odpovídající pro rok 2022.

V modulu PAM byly upraven formulář pro roční odpočty, kde již od roku 2021 není umožněno pořízení úhrnu pojistného. Od období 4/2021 se již na záložce ročních odpočtů nezobrazuje v seznamu sloupec s úhrnem pojistného.

Přechodná ustanovení:

 • Ustanovení § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2021. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 se použije § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Z tohoto přechodného ustanovení vyplývá, že vyšší daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě se použije pro zdaňovací období roku 2021 až v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání.

 • Ustanovení § 35d odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021.

Z tohoto přechodného ustanovení vyplývá, že po celý rok 2021 bude platná horní hranice měsíčního daňového bonusu 5025 Kč. Tato je zrušena od 1.1.2022.

Od 1.1.2022 je zrušen max. limit pro měsíční daňový bonus. Od 1.1.2022 již žádný strop pro výplatu max. výše daňového bonusu nebude sledován.

 1. ZMĚNY V ZÁKONU O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

Zákonem 330/2021 Sb. se mění zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění s účinností od 1. 1. 2022. Ze změn, které se týkají zpracování mezd se jedná o tuto změnu:

 • V 38b odst. 1 se prodlužuje doba otcovské z jednoho na dva týdny

Z uvedené změny vyplývá, že bude nově sledována doba délky otcovské ve výši 14 dnů a to od 1.1.2022. Do 31.12.2021 bude možné pořídit délku otcovské pouze na 7 kal. dnů.

 

 1. ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY OD 1.1.2022
 • ZMĚNY V ZÁKONU 99/63 Sb., OBČANSKÉM SOUDNÍM ŘÁDU (dále jen OSŘ)

Ze změn v OSŘ, které se týkají práce mzdové účetní, se jedná zejména o tyto změny:

 • 270 odst. 2 zní nově takto (změny jsou vyznačeny tučně):

Oprávněný má nárok na náhradu všech účelných nákladů výkonu rozhodnutí. Plátce mzdy má vůči povinnému nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Náklady plátce mzdy jsou náklady výkonu rozhodnutí. Provádí-li plátce mzdy zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, náleží mu náhrada nákladů pouze jednou. Právo na částku náhrady nákladů, jež nebyla odečtena podle § 289 odst. 2, § 291 odst. 3 nebo § 293 odst. 1 ze sražené částky před jejím vyplacením nebo zasláním, zaniká.

Z této změny vyplývá, že plátce mzdy (tj. zaměstnavatel) si bude moci odečíst paušálně stanovenou částku na každého dlužníka, ale pouze jednou, i když má dlužník více srážek ze mzdy. Pokud si ale plátce mzdy paušální částku neodečte ihned v měsíci, kdy srážku prováděl, právo na částku náhrady zaniká.

Poznámka: V návrhu vyhl. Ministerstva spravedlnosti je paušální částka stanovena ve výši 50 Kč za jednoho dlužníka.

 • 279 se změnil takto:

Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny. Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy se uspokojuje před všemi ostatními pohledávkami z první třetiny.

Z této změny vyplývá, že plátce mzdy (tj. zaměstnavatel) si z první třetiny srazí nejprve „svých padesátkorun“ a teprve to co zbude pošle oprávněným.

 

Paušální částku, kterou si bude moci zaměstnavatel uplatnit, bude možné zadat jako exekuční srážku ve stanovené měsíční výši (dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti), tato bude zařazena mezi exekuční srážky, které bude možné postihnout z první třetiny a to bez ohledu na platnost, se tato vždy z první třetiny umoří jako by byla doručena první v pořadí.

Byla vytvořena nová mzdová složka: 4598 – Plátce mzdy-náhrada nákladů – leg. odkaz: Zákon č. 99/1963 Sb., §270, odst. 2) – mzdovou složku je nutné naadministrovat do složek organizace a na poždované šablony, nastavit požadovaný typ účetního případu a rovněž zařadit tuto novou mzdovou složku do skupiny pro výplatní lístek a výstupů PPS.

Mzdová složka  4598 bude pořizována jako ostatní exekuční srážky, nemusí být zařazena podle pořadí, protože toto bude vždy stanoveno jako pořadí první, tedy exekuce předchozí budou umořeny až po umoření výše uvedené na této exekuční srážce. Výši měsíční srážky bude možné pořizovat pouze jako měsíční výši, nebude vyžadováno pořízení celkové výše exekuční srážky. Mzdová složka 4598 byla zařazena do výstupů shodně jako ostatní exekuční srážky.Mzdová složka – exekuční srážka 4598 může být platná ve shodný den pouze 1x. Pokud by bylo pořízeno na shodné období více exekučních srážek 4598, bude uživateli hlášena chyba při výpočtu.

 1. ZMĚNA VE VÝŠI NEZABAVITELNÝCH ČÁSTEK PRO ÚČELY SRÁŽEK ZE MZDY OD 1.1.2022 (změna z důvodu NV 507/2021 Sb.)

Podle NV 595/2006 Sb. se při výpočtu nezabavitelných částek použije

 • částka ŽM jednotlivce podle zákona 110/2006 Sb. a
 • částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (ta se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy pro obec od 50000 do 99999 obyvatel podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona 117/95 Sb.).

Částka životního minima je ve výši 3 860 Kč. Částka normativních nákladů na bydlení se pro rok 2022 mění NV 507/2021 Sb. na 6 815 Kč (dosud 6 637 Kč). Součet těchto částek činí 10 675,- Kč (3 860+6 815). Díky této změně normativních nákladů dochází k úpravě nezabavitelných částek:

Základní částka, která nesmí být sražena povinnému, je součet

 • základní částky na osobu povinného 8 006,25 Kč (3/4 z (3 860+6 815=10 675), dosud to bylo 7 872,75 Kč,
 • základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu 2 668,75 Kč              (8 006,25:3), dosud to bylo 2 624,25 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky ŽM a normativních nákladů na bydlení, tj. (3 860+6 815)x2 = 21 350 Kč (dosud 20 994 Kč).
Jedna třetina z této částky činí 7 116 Kč (dosud 6 998 Kč).

Vzhledem k tomu, že tyto sazby platí od 1. 1. 2022, ale použít by se měly až za výplatní období, které započalo po tomto datu, bude třeba je při výpočtu srážek ze mzdy uplatnit až při provádění srážek ze mzdy z lednové výplaty roku 2022. Při srážkách z prosincové výplaty roku 2021 se použijí ještě nezabavitelné částky, které platily pro rok 2021.

GORDIC, 5.1.2022

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook