Informace k e-Neschopenkám z ČSSZ

Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty: lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.

Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní. Změní se i způsob, jak se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Pojištěnec už nebude muset předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému dál zůstane v papírové podobě jen průkaz práce neschopného.

Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou nadále dokladovány „postaru“, tzn. stejně jako nyní, prostřednictvím papírových tiskopisů, které jsou určeny pro zaměstnavatele a tiskopisů, které bude zaměstnavatel po doručení pojištěncem předávat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Základní informace pro zaměstnavatele z ČSSZ

Hlavní změny a nové povinnosti týkající se zaměstnavatele

 • Zaměstnavatel již nebude přijímat doklady potřebné k výplatě dávky nemocenského od pojištěnce, kterému je předával ošetřující lékař, a dále je předávat Okresní správě sociálního zabezpečení.
 • Po 14 dnech trvání neschopnosti je zaměstnavatel povinen zaslat ČSSZ přílohu k žádosti o dávku, a to v elektronické formě (papírový tiskopis bude možno použít pouze v případě technického výpadku, tiskopis bude distribuován stejně, jako tomu bylo doposud).
 • Do přílohy k žádosti o dávku bude zaměstnavatel nově uvádět informaci, kam je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat (stejným způsobem se zpravidla bude zaměstnanci vyplácet nemocenské).
 • Při skončení dočasné pracovní neschopnosti bude zaměstnavatel zasílat hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.

Možnosti zaměstnavatele pro zjištění dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance

Pro zaměstnavatele se již nebude vystavovat žádný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. I nadále zůstane povinností pojištěnce, aby o své dočasné pracovní neschopnosti neprodleně informoval svého zaměstnavatele (např. telefonicky, mailem).

Zaměstnavatel bude mít také k dispozici služby pro ověření či stažení údajů o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců a na vyžádání mu o nich budou z ČSSZ odesílány notifikace.

Služby pro zaměstnavatele k ověření dočasných pracovních neschopností svých zaměstnanců

Zaměstnavatel bude mít k dispozici po přihlášení na ePortálu ČSSZ služby, které mu poskytnou detailní informace k dočasné pracovní neschopnosti každého zaměstnance i souhrnný přehled všech práce neschopných zaměstnanců. Výstup s detailními informacemi o jednotlivém případu dočasné pracovní neschopnosti bude možné uložit jako PDF soubor podepsaný elektronickou pečetí.

Ke službám ePortálu ČSSZ se lze přihlásit buď pomocí systému datových schránek, nebo prostřednictvím jakéhokoliv prostředku v rámci Národní identitní autority, tzn. eOP nebo Jméno, heslo, SMS. K využívání služeb ePortálu může rovněž zaměstnavatel pověřit svého zaměstnance či jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Učinit tak může za pomocí k tomu určených služeb ePortálu (pro přihlášené klienty), případně interaktivních tiskopisů. Pověřené fyzické osoby pak mohou ke službám přistupovat prostřednictvím svých přihlašovacích údajů ke své datové schránce nebo prostřednictvím NIA (eOP, uživatelský účet – Jméno, heslo, SMS). V případě pověření právnické osoby je třeba, aby tato sdělila OSSZ/ČSSZ fyzickou osobu, která za ni bude jednat. Důvodem je to, že služby ePortálu může za jiný subjekt využívat výhradně fyzická osoba (nikoliv právnická).

Možnost zasílání notifikací s informacemi o pracovní neschopnosti svých zaměstnanců

Zaměstnavatel bude mít možnost prostřednictvím ePortálu ČSSZ podat žádost o zasílání notifikací o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců. Notifikace o vzniku, trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance budou zasílány do určených datových schránek a/nebo na určené e-mailové adresy, které zaměstnavatel uvede ve své žádosti.

Notifikace zasílané do datové schránky budou obsahovat údaje o zaměstnanci a jeho dočasné pracovní neschopnosti ve formě PDF souboru i XML souboru pro případné automatizované zpracování.

Notifikace zasílané do e-mailové schránky budou obsahovat pouze obecné upozornění, že prostřednictvím služeb ePortálu jsou pro zaměstnavatele dostupné nové informace.

Prvotní notifikace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance bude zaměstnavateli zasílána do datové schránky v okamžiku doručení hlášení ošetřujícího lékaře ČSSZ – půjde o informativní zprávu zatím neověřenou v systémech ČSSZ, že u zaměstnance dotyčného zaměstnavatele lékař uznal pracovní neschopnost. Cílem je co nejrychlejší upozornění zaměstnavatele, zaslání ověřené notifikace pak bude následovat po zpracování podání na straně ČSSZ.

Služby pro zaměstnavatele, který chce s eNeschopenkami pracovat přímo ve svém softwaru

Bude zřízena nová služba „Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti“ typu dotaz – odpověď, která bude fungovat přes kanál VREP (APEP), tj. kanál provozovaný již v současnosti pro příjem elektronických podání od zaměstnavatelů. Tato služba umožní si průběžně automatizovaně stahovat do mzdového či personálního softwaru informace o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců. Obdobně bude možné tyto informace stahovat i prostřednictvím systému datových schránek. Způsob zapracování do SW zaměstnavatele pak záleží na jeho dodavateli. ČSSZ poskytuje dodavatelům SW pro zaměstnavatele podporu a spolupráci.

Možnosti řešení e-Neschopenek v modulu GINIS PAM od 1. 1. 2020

 1. Online služba na ePortálu ČSSZ – bez placených úprav v modulu GINIS PAM
 • Zaměstnavatel nebo jím pověřená osoba se musí přihlásit do webového rozhraní ePortálu.
 • Vhodné pro rychlé získání informace v lidsky čitelné podobě.
 • Není možné použít pro automatizované stahování dat systémem zaměstnavatele.
 • Nebude umožněno automatické generování měsíčních změn o DPN.
 • Nebude umožněno pro DNP od 1. 1. 2020 sledování splnění povinnosti zaslání tiskopisu příloha k žádosti o dávku (NEMPRI_2020) od zaměstnavatele na ČSSZ.
 • Nebude umožněno pro DNP od 1. 1. 2020 sledování splnění povinnosti zaslání tiskopisu od zaměstnavatele na ČSSZ „Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti“ (HZUPN).
 1. Datová zpráva ISDS – nutno zakoupit licenční certifikát eHPN pro PAM
 • Zaměstnavatel si musí na ČSSZ registrovat pro svoje variabilní symboly (VS) datovou schránku/schránky, na kterou mu budou automaticky doručovány informace o DPN. Nemusí se přitom jednat o jeho datovou schránku.
 • Vhodné pro rychlé získání informace v lidsky čitelné podobě i pro automatizované zpracování systémem zaměstnavatele. Datová zpráva obsahuje v příloze XML (pro možnost automatizovaného zpracování) i PDF (pro člověka čitelnější podoba).
 • V modulu PAM bude zpřístupněna volba pro načtení souboru XML. Po načtení souboru budou uživateli dle přístupových práv zpřístupněny údaje o DPN zaměstnanců.
 • V modulu PAM bude dostupná úloha pro zobrazení údajů o načtených datech z ČSSZ k DPN zaměstnanců.
 • Uživatelům bude umožněno v této úloze generování měsíčních změn na základě získaných údajů o DPN.
 • Následně budou aplikovány i kontroly na existenci měsíčních změn oproti načteným údajům k DPN.
 • Bude sledováno splnění povinnosti zaměstnavatele pro odeslání tiskopisu příloha k žádosti o dávku k DPN od 1. 1. 2020 (NEMPRI_2020).
 • Bude sledováno splnění povinnosti zaměstnavatele pro odeslání hlášení o ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN) pro DPN od 1. 1. 2020.
 • Evidence všech načtených dat z ČSSZ o DPN zaměstnanců od 1.1.2020 a to včetně odeslaných povinných tiskopisů k DPN od 1. 1. 2020.
 1. APEP služba pro elektronická podání (ePodání) nutno zakoupit licenční certifikát eHPN pro PAM
 • Zaměstnavatel se musí na ČSSZ registrovat pro využívání nového elektronického podání DZDPN. Při registraci musí uvést veřejnou část kvalifikovaného certifikátu (stejně jako u ostatních ePodání).
 • Služba je určená pro automatizované zpracování informací o DPN systémem zaměstnavatele.
 • V modulu PAM bude dostupná úloha pro zobrazení údajů o převzatých datech z ČSSZ k DPN zaměstnanců.
 • Uživatelům bude v této úloze umožněno generování měsíčních změn na základě získaných údajů o DPN.
 • Následně budou aplikovány i kontroly na existenci měsíčních změn oproti načteným údajům k DPN.
 • Bude sledováno splnění povinnosti zaměstnavatele pro odeslání tiskopisu příloha k žádosti o dávku k DPN od 1.1.2020 (NEMPRI_2020).
 • Bude sledováno splnění povinnosti zaměstnavatele pro odeslání hlášení o ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN) pro DPN od 1.1.2020.
 • Evidence všech získaných dat z ČSSZ o DPN zaměstnanců od 1.1.2020 a to včetně odeslaných povinných tiskopisů k DPN od 1.1.2020.

Formuláře pro zaměstnavatele od 1. 1. 2020 – bude součástí legislativního update

 • Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI_2020) – rozšířeno o údaj o výplatě mzdy a opravné podání
 • Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN)

Nový formulář pro pojištěnce – informace – tiskopis nebude dostupný v modulu PAM

 • Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti (ZZVDPN)

Zdroj: https://www.mpsv.cz/files/clanky/35748/TZ_-_ENeschopenka_definitivne_schvalena_Final.pdf

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook