Do nové verze modulu GINIS DDP řady 2020 (konkrétně verze 384.9) jsme připravili novou funkčnost – Hromadné odložení splatnosti předpisu.

Uživatelé dostanou do ruky nástroj, kterým bude možno hromadně posunout splatnost předpisů nad vybranou množinou případů a jejich předpisů. Změna data splatnosti bude možná jak na konkrétní datum, tak lze posunout datum splatnosti o definovaný počet dnů, měsíců nebo let vpřed (ale i zpět).

Funkčnost ocení zejména ti zákazníci, kterých se dotkne například změna vyhlášky v okamžiku, kdy již jsou vygenerované předpisy místních poplatků, nebo dojde z jiného důvodu k odsunutí splatnosti předpisů dále do budoucnosti.

Funkčnost není nijak zpoplatněna a je zařazena mezi stávající hromadné změny.

Autor: Pavel Polák

Od 1. ledna 2020, kdy vstupuje v platnost zákon 164/2019 Sb., kterým se mění zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, se spustil naostro projekt e-neschopenek. 

Zavedení e-neschopenek je součástí probíhající elektronizace státní správy. Cílem tohoto projektu je zjednodušení administrativní náročnosti v procesech dočasné pracovní neschopnosti, zrychlení procesu výplaty dávek, snížení počtu dílů neschopenek ze současných 5 na 3 a v neposlední řadě snížení administrativy pro lékaře. Stěžejním přínosem je taktéž poskytnutí on-line Informace zaměstnavateli o jeho práceneschopných zaměstnancích. Podotýkám, že projekt  e-neschopenek se týká jen „klasických nemocí“ (DPN), tedy nikoliv OČR, PPM, otcovské dovolené, dlouhodobého ošetřování... 

Pokusím se v dalším nastínit časovou posloupnost a úkony jednotlivých zůčastněných v procesu zpracování e-neschopenky (lékař – OSSZ – zaměstnanec – zaměstnavatel). Tyto úkony a procesy by měly být finalizovány a završeny využitím nové funkcionality modulu SQL – PAM, a to načtením a automatickým zpracováním e-neschopenky obdržené od OSSZ.

V přípravném období by měla mzdová účetní provést na stránkách ČSSZ registraci ke službám e-neschopenek prostřednictvím formuláře „Sdělení zaměstnavatele o pověření ke službám ČSSZ“. Dále by měla zažádat na ČSSZ o zasílání notifikací (sdělení) a zasílání informací o DPN na e-mail, případně do datové schránky. Doporučuji si taktéž zřídit účet na portálu Národního identitního bodu (NIA – www.eidentita.cz) pro přístup k informační službě portálu ČSSZ.

Pro automatické načítání a zpracování údajů o e-neschopenkách z portálu ČSSZ přes službu typu dotaz/odpověď VREP/APEP je potřeba mít vyřízen kvalifikovaný certifikát, který slouží k rozšifrování dat z portálu ČSSZ. Tento se následně uloží do systému přes modul SQL – PAM.

Následně při vzniku DPN lékař vystaví 1. díl e-neschopenky – Hlášení o vzniku DPN. Tento odešle elektronicky příslušné OSSZ a současně VYTISKNE 2. díl e-neschopenky – Průkaz práceneschopného pojištěnce. 2. díl dostane zaměstnanec, ponechá si ho a slouží pro záznamy ošetřujícího lékaře, kontrol OSSZ a k potvrzení probíhání DPN a jejím ukončení. Zaměstnanec je však povinen dle Zákoníku práce neprodleně oznámit zaměstnavateli, že u něj nastala DPN. 

V tuto chvíli ihned po odeslání informace od lékaře o vzniku DPN na OSSZ obdrží zaměstnavatel do e-mailu, případně datové schránky (podle zvolené notifikace) neověřené informace z 1. dílu neschopenky. Po finálním zpracování jednotlivých částí e-neschopenky pracovníkem OSSZ budou zaměstnavateli odeslány již kvalifikované výpisy z 1. dílu e-neschopenky.

Tyto si následně mzdová účetní elektronicky stáhne v modulu SQL – PAM buď z datové schránky nebo přímo z portálu ČSSZ.

Následně přes tlačítko Zpracovat přímo vygeneruje měsíční změny do modulu SQL - PAM.

Pokud lékař zjistí, že zaměstnanec je již práce schopný v prvních 14 dnech DPN vystaví 3. díl e-neschopenky – Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a odešle příslušné OSSZ. Poté na základě notifikace opět mzdová účetní načte dávku z datové schránky, případně stáhne z portálu ČSSZ přes VREP/APEP. Veškeré potřebné údaje se dopárují v dávce změn v modulu SQL – PAM  u daného zaměstnance.

V případě překročení 14 dnů DPN ošetřující lékař zašle na příslušnou OSSZ informaci o pokračující nemoci. Nevystavuje žádné potvrzení o pokračovaní nemoci (v minulosti tzv. Lístek na peníze). V tomto okamžiku má zaměstnavatel povinnost zaslat elektronicky (z programu) „Přílohu K žádosti o dávku“ (NEMPRI) s údaji nutnými pro výplatu nemocenské. Na rozdíl od dřívějška se na ní nyní uvádí i bankovní účet (variabilně) pro výplatu nemocenských dávek. Při ukončení DPN lékař vystaví 3. díl neschopenky a ten odešle na OSSZ. Po jeho notifikaci zaměstnavatelem má tento povinnost elektronicky odeslat „Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti“ (HZUPN) na příslušnou OSSZ. Toto hlášení se odesílá automaticky přímo z programu. Pokud tedy trvá DPN méně než 14 dní „Hlášení… „ se neodesílá!

Veškeré detailní a podrobné informace o DPN zůstávají následně přístupné a archivované v modulu SQL – PAM pro budoucí potřeby zaměstnavatele. I přes jistou počáteční averzi lékařů i mzdových účetních se postupně v praxi ukazuje, že zvolený způsob zpracování DPN byl správný a efektivní.

Doufám jen, že na této platformě dojde v brzké době i ke zpracování OČR, PPM, otcovských dovolených, dlouhodobého ošetřování, které nyní probíhá papírově.

Autor: RNDr. Milan Fňašek

Události posledních dnů přinesly v souvislosti s vládními opatřeními k omezení koronaviru mnoha lidem nečekané potíže. Ať už se týkají přímo jich nebo osob jim blízkých v důsledku omezují možnost být na pracovišti tak často jak bychom potřebovali. Úkoly a práce nepočká a nesplněné termíny a hromadění budoucích povinností je velmi nepříjemné. V této situaci se v plné míře projevily přínosy cloudového řešení s možností vzdáleného bezpečného přístupu pro naše zákazníky. Informační systém je dostupný i z domova či zahraničí v plném rozsahu. Systémy jsou dostupné pomocí bezpečného šifrovaného spojení, chráněné proti virům, cizím útokům a pravidelně zálohované. To vše bez potřeby osobního zásahu uživatele. Pravidelně jsou rovněž aktualizované poslední verze všech dodávaných aplikací včetně legislativních změn.

V případě potřeby je možno službu rozšířit i o další služby – úložiště dat, dokumentů atd. tak, aby i agendy mimo informační systém GINIS Vám byly vždy dostupné a plně zabezpečené.

Autor: Kotisa, Hartl

V ČR vydává kvalifikovaná časová razítka:

Kde objednat razítka?

Přihlášení k serveru časových razítek je umožněno jménem a heslem, nebo komerčním certifikátem.

Nastavení časových razítek v programu Adobe Acrobat Reader DC:

 1. Nejprve je nutná aktivace na www.postsignum.cz/zakaznicky-portal/ a vytvořit heslo.
 2. V Adobe Acrobat Reader DC: Nástroje -> Certifikáty -> Časové razítko -> + Nový
 3. Vyplnit Název: Postsignum, URL serveruhttps://www3.postsignum.cz/TSS/TSS_user/ ,zaškrtnout Tento server vyžaduje přihlášení, Jméno uživatele: většinou emailová adresa z objednávky, Heslo: z bodu 1.
 4. Důležité je Nastavit výchozí server časových razítek. Od teď bude ke každému elektronickému podpisu automaticky přidáno časové razítko

Ověření el. podpisu a časového razítka:

 • Kliknutím pravého tlačítka myši na elektronický podpis -> Zobrazit vlastnosti podpisu

 • Na kartě Další vlastnosti… lze zobrazit Autoritu časového razítka:

I.CA Time Stamping Authority TSU 2 08/2019.

Každý orgán veřejné moci je povinen k elektronickému podpisu dokumentu připojit i kvalifikované časové razítko. Takto podepsané dokumenty jsou jednoznačně ověřitelné a platné k přesně stanovenému času. Časová razítka vyžaduje i Olomoucký kraj.

Autor: Ing. Ondřej Najbr

ČSSZ přistoupila k dalšímu rozšíření eNeschopenky:

Změny:

 • Stávající notifikace jsou rozšířeny o nové elementy:
  • DatumVznikuNotifikace – udává, kdy byla notifikace pro danou neschopenku vygenerována
  • Poznamka – pro možnost vložit další upřesňující informace týkající se neschopenky (v této verzi se element neplní)
 • Změna u elementů AdresaMistaPobytu a Vychazky:
  • Elementy mohou být uvedeny vícekrát, pokud k dané neschopence je evidováno více adres/vycházek.
  • U jednotlivých elementů může být uveden i datumový interval, pro který je adresa/vycházka platná.
 • Doplněny nové typy notifikací:
  • ZmenaDpnInfo – slouží pro zaslání informací o tom, že došlo ke změně na neschopence (např. vlivem dodatečného zpracování opravného podání od lékaře).
  • StornoDpnInfo – slouží pro zaslání informace o tom, že neschopenka byla na ČSSZ stornovaná.
 • notifikací odesílaných do DS se mění předmět a název přiložených souborů.
 • Pro získání rozšířených notifikací bylo vytvořeno nové e-Podání DZDPN20-V2.

Posuzování a schvalování elektronických dokumentů prostřednictvím známého rozhraní.

Nástroj pro komplexní zajištění pracovních postupů při předkládání dokumentů ke schválení a podpisu. Respektuje a do elektronické podoby přenáší zažité zvyklosti uživatelů ze schvalování listinných dokumentů.

Osoba zodpovědná za předložení dokumentu ke schválení a podpisu provádí tedy tuto činnost ve svém obvyklém pracovním prostředí. Vedoucí pracovník schvaluje elektronicky a podepisuje dokumenty v jednoduchém prostředí příslušného modulu EPK.

Vedoucí pracovník si muže prostřednictvím modulu EPK digitální dokumenty prohlédnout a poté je bud jednotlivě, nebo hromadně schválit a podepsat, připadne zamítnout. Pokud dokument neschválí, může připojit komentář, proč nebyla žádost vyřízena a vrátit tuto žádost referentovi. Dokumenty schválené a podepsané, resp. zamítnuté a vrácené k přepracování, se v příslušných přehledech vrací zpět předkladateli do běžného pracovního prostředí (moduly KDF a KOF rozšířený o funkčnost EPK).

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A PŘÍNOSY

 • Intuitivní ovládání nástroje
 • Schválení či zamítnutí jedním tlačítkem
 • Možnost podepsání dokumentů elektronickým certifikátem
 • Logování všech činností (příprava, posouzení, schválení, …)
 • Možnost vedoucího pracovníka prohlížet a schvalovat dokumenty různých uživatelů na jednom místě ve známém rozhraní
 • Možnost poskytnout komentář k zamítnutým dokumentům
 • Propojení s dalšími moduly systému GINIS Express
 • Možnost hromadného zpracování v nástroji
 • Zachování zvyklostí schvalování papírových dokumentů
 • Intuitivní a nastavitelný proces schvalování elektronických dokumentů

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook