Modul USN - usnesení a porady slouží ke kompletnímu zpracovávání veškerých podkladových materiálů pro porady, komise, radu měst a obcí a zastupitelstev. Samozřejmostí je distribuce těchto materiálů všem dotčeným osobám a výsledné zpracování a ukončení jednání.

Ze zkušeností s implementací tohoto modulu je jasně daný postup implementace a sběru materiálu.

V prvé řadě je důležité si jasně říci, které porady a jednání budou v modulu zpracovávány, a které osoby budou daná jednání řídit, chystat a dále zpracovávat a doplňovat materiály pro jednání. U jednotlivých porad a jednání se dále musí nastavit znění jednotlivých výroků, které se poté zobrazují jako návrh usnesení. Číslo usnesení se taktéž generuje z přednastavených hodnot.

Každé jednání má svůj jasný řád a program, proto i příprava těchto materiálů by měla mít stejný princip a všechny zainteresované osoby, které jsou pověřeny přípravou a sběrem materiálů, by měly dodržovat určitá pravidla, která jim hlavní správce (který mimo jiné dané jednání zakládá) určí.

Jedná se především o plnění termínu, do kdy bude dané jednání otevřené pro sběr podkladů a v neposlední řadě plnění termínů úkolů, které vyplynou z daných jednání a porad.

Ke kontrole těchto termínů nám slouží napojení na modul UKO – úkoly, kde každý pracovník vidí svůj seznam úkolů, které má vyřídit, které má splněny a případně které zadal.

Ze zkušeností s implementací jasně vyplývá, že je velice důležité si hned na začátku říci, co od daného modulu očekává zákazník, jaké výstupy se budou z modulu tvořit a tisknout. Modul USN disponuje mnoha funkcemi, které se nastavují dle potřeb daného zákazníka. Modul umí komunikovat i s hlasovacími zařízeními a spisovou službou Gordic, což nám zaručuje, že při zakládání jednání se nám vytváří spis, do kterého jsou postupně vkládány veškeré body programu včetně materiálů a příloh.

Pokud byste modul rádi viděli a seznámili se s ním, prosím, kontaktuje nás.

Autor: Ing. Tomáš Appl

Pracovníci mzdových účtáren se ve své každodenní praxi v poslední době stále více setkávají /a to především ze strany kontrolních orgánů a institucí (Finanční správa, ČSSZ, … )/ s požadavkem evidence zaměstnaneckých benefitů na mzdových listech. Jedná se prioritně o nepeněžní příspěvky zaměstnavatele nepodléhající dani, odvodu SP a ZP. Ponechme nyní stranou otázku daňově uznatelného/neuznatelného nákladu zaměstnavatele, to je věc finanční účtárny.

Pakliže vyjdeme z legislativy, tak mzdový list musí kromě identifikačních údajů poplatníka a dalších předepsaných náležitostí podle §38j odst. 2 písm f) ZDP (Zákon o dani z příjmů) pro účely daně z příjmů mimo jiné za každý kalendářní měsíc obsahovat:

  • podle bodu 1) úhrn zúčtovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v penězích nebo v naturáliích
  • podle bodu 2) citovaného ustanovení též částky osvobozené od daně z úhrnu zúčtovaných mezd uvedeného v bodě 1)

Pro mzdové účetní to v praxi v programu PAM znamená jen upravit číselník nápovědy např. takto:

Takto upravený číselník použijeme při pořizování měsíční změny:

„Nemzdové prostředky – Nepeněžní odměny – Nezahrnuté do daně, ZP,SP"

Ve finále na konci mzdového listu uvidíme evidenci požadovaných údajů a hodnot, jak měsíčně, tak i v roční kumulaci.

Věřím, že tato triviální úprava nastavení programu přispěje k zefektivnění práce mzdových účetních, odbourá jejich často nepřehlednou evidenci Nepeněžních plnění a usnadní jim komunikaci s kontrolními orgány.

Autor: RNDr. Milan Fňašek

Vývojový tým GINIS Express DDP uvolnil koncem května nové verze modulu a to jak v souborové, tak SQL variantě. Mezi hlavní novinky obou verzí patří zejména úprava výpočtu DPH při výpočtu tzv. „shora“.

Novela §37 je účinná od 1. 4. 2019, ale vzhledem k přechodnému ustanovení č. 3, které k §37 existuje, je umožněno zahájit výpočet dle nového způsobu až o 6 měsíců později ode dne nabytí účinnosti novely. Z tohoto důvodu je v modulech GINIS Express DDP a DDP SQL způsob výpočtu DPH „shora“ řízen uživatelsky nastavitelným parametrem, který se přepne na nový způsob výpočtu až ve chvíli, kdy to bude uživateli vyhovovat.

Pokud nebude parametr přenastaven na nový způsob výpočtu po 1. 10. 2019, bude program při každém přihlášení se do daňového příjmu na nutnost provedení změny upozorňovat.  

Další novinkou v SQL verzi je například možnost hromadně odesílat elektronické dokumenty (např. faktury z rozšiřujícího modulu Vodné, stočné, nebo dokumenty z rozšiřujícího modulu Vymáhání) poplatníkovi přes datovou schránku.

Autor: Radim Ludvík

Komunální odpad a jeho zátěž na životní prostředí je stále aktuální téma. V rámci legislativy se počítá s menší mírou ukládání na skládky a větší mírou recyklace. Tento trend se projevuje i tak, že se stále více obcí zapojuje do třídících motivačních programů. Čím víc občané třídí odpad, tím větší slevu mají z z ročního poplatku.

Jedním z programů, který firma GORDIC plně podporuje je Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) firmy STKO, spol. s r. o. Výměna dat probíhá  tak, aby měli pracovníci správy poplatků s touto agendou co nejmíň práce. 

V první fázi se do systému ISNO nakopírují data o občanech, kteří se chtějí zapojit do procesu třídění a následně (v ročních intervalech) je do programu DDP načtena a zpracována dávka s individuálními slevami, podle toho jak který občan třídil svůj odpad.

Hlavní význam uvedeného řešení spočívá v tom, že pokud mají všichni občané stejnou sazbu za poplatek, je správa a výběr poplatku relativně snadná. Ovšem v okamžiku individuálních slev má každý občan jinou sazbu a již není v silách administrativních pracovníků si pamatovat, kdo má kolik uhradit. Výhodou našeho programového řešení je, že program DDP z převedeného souboru slev ze systému ISNO vypočítá a nastaví předpisy na následující období a v případě hotovostní úhrady si dále program pokladna POK sám zjistí jakou výši má občan či celá rodina zaplatit. Tuto částku potom přednastaví na vystavovaný doklad.

Celý proces vedení agendy je tak maximálně zautomatizován a není nutné mít obavy z větší zátěže při správě poplatku za komunální odpad a zapojení obce do programu individuálních slev ze třídění odpadu.

Autor: Radim Slovák

Znáte už náš modul z edice GINIS EXPRESS zvaný Legalizace a vidimace?

Tento program usnadní práci organizacím, které spadají do seznamu vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Aplikace vám nabídne provádění legalizace a vidimace podle platné legislativy.

Na začátku je potřeba si do číselníků doplnit vaše ověřovací knihy, které máte na úřadech k dispozici, a poté si u nich zvolíte možnost povolených typů ověření. Pak už není nic jednoduššího než si postupně zadávat do evidence ověřování jednotlivé zápisy o ověření listiny, ať už se jedná o legalizaci nebo o vidimaci. U legalizace je potřeba navíc doplnit ještě povinnou osobu zápisu, která vyžaduje ověřit danou listinu. Poté se doplní údaje o uhrazeném správním poplatku a zápis se uloží. Po uložení si můžete z programu vytisknout ověřovací doložku, kterou nalepíte na danou listinu, a zároveň si můžete vytisknout záznam ověřovací knihy, který nalepíte do knihy.

Usnadníte si tím práci, ušetříte si tím čas a také nebudete muset záznamy do ověřovací knihy pořizovat ručně.

V tomto modulu si zároveň vedete celkový přehled ověřování listin v jednotlivých letech.

Autorka: Ing. Hana Havlíková

V rámci rozšiřování a zdokonalování modulů Přestupky, byly přidány nové možnosti a funkčnosti, které ulehčují práci s těmito moduly. Mezi novinky patří například:

  • Otevření poslední doručenky, které slouží k ověření výzvy nebo jakéhokoliv jiného dokumentu jestli byl doručen. Na profilu události se nachází tlačítko, kterým je možné doručenku ověřit. V případě, že není žádná doručenka, tlačítko zůstává neaktivní.
  • Hromadná operace pro tisk již vygenerovaných vratek, slouží pro hromadný tisk k dokladům, jež splňují kritéria pro vrácení přeplatku.
  • Označování jednotlivých případů, které jsou pro pracovníka důležité. Funkčnost se nachází na detailu případu a umožňuje pracovníkovi označit si případy, pro které je potřeba přednostního řešení. Označené případy lze následně jednoduše vyfiltrovat v seznamu nevyřízených případů a pokračovat dále v jejich řešení.

Změny se týkají i Mobilní aplikace Přestupky MP, kde byla nově přidána podpora editace případů nebo nové seznamy "Nevyřízené případy" a "Označené případy". Všechny uvedené seznamy umožňují pracovníkům lepší přehlednost při práci v terénu. Kromě nových seznamů umožňuje mobilní aplikace PRM lustraci v „Centrálním registru vozidel“, který je napojen přímo na databázi Ministerstva dopravy.

V aplikaci se nachází registr psů, zadáním údajů do registru se velmi rychle a flexibilně vyhledá majitel každého zatoulaného psa.

Autor: Ing. Lukáš Veselý

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook